بلوک چوب سیمانی

مقدمه

استفاده از ضایعات چوب مانند قطعات کناره بری و پشت لا، ضایعات روکش و لایه، تراشه، خرده های ناشی از رنده کاری و …  توجه کارشناسان صنایع چوب و متخصصان اقتصادی دنیا را به خود جلب نموده است. ازجمله این ضایعات می توان خاک اره را نام برد که مقدار آن در شاخه های مختلف صنایع چوب کشور قابل ملاحظه می باشد. هر چند که مقداری از این مواد در زمستان به مصرف سوخت می رسند ولی در سایر فصول فضای زیادی از کارخانه ها را اشغال کرده و مشکل زیادی را برای دفع آن ایجاد می کند. از این رو استفاده بهینه از این ماده طبیعی تجدید شونده یک ضرورت قطعی به شمار می آید.

ازجمله کاربرد های مناسب خاک اره، استفاده از آن در ساخت مصالح ساختمانی است. به طوری که تاکنون تحقیقات زیادی در مورد استفاده از خاک اره در ساخت مصالح ساختمانی انجام شده است. خاک اره در شکل طبیعی می تواند برای عایق سازی (عایق حرارتی و نیز جلوگیری از انتشار صوت )، مسلح کردن مصالح ساختمانی و کنترل اثری جو بر روی سطوح تازه سیمانی به کار رود. از مهمترین دغدغه های صنعت ساختمان سازی یکی تأمین مصالح به ارزانترین شکل ممکن و دیگری کاهش وزن ساختمان است. مصالح ساختمانی ضمن داشتن استحکام لازم باید نخست با اقتصادی ترین روش قابل تهیه باشد، در ثانی حمل و نقل و کاربرد آنها، هزینه کمتری را در برداشته باشد. طبق تحقیقات انجام شده بتن یکی از مناسبترین مصالح ساختمانی است که دارای مزایایی از قبیل استحکام، مقاومت در مقابل زلزله، عایق صوتی و گرمایی (در صورت استفاده از بتن سبک) و … است . استفاده از بتن معمولی دارای معایبی ازجمله سنگینی قطعات تهیه شده و بالا بودن مصرف سیمان (که سبب افزایش قیمت تمام شده بتن می شود). در ارتباط با خواص مختلف مواد مرکب چوب – سیمان و افزایش کارایی آن برای کاربرد های مختلف، تحقیقات زیادی انجام شده است. از آنجایی که خاک اره در ایران کاربرد خاصی ندارد، از این رو بررسی امکان مصرف این ماده ضایعاتی با ارزش و در عین حال گرانقدر در ساخت بتن سبک، می تواند کمک قابل توجهی در امر استفاده از این ضایعات بنماید.

بلوک چوب سیمانی چیست؟
این بلوک ها سبک و از جنس سیمانی با براده های چوب می باشند که استفاده از پانل های ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ داﺷﺘﻪ و دارای ﺳﻮراخ ﻫﺎﻳﻲ در دو اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮی ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻗﺮار دادن آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ، ﺑﺘﻦ رﻳﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﻲ در اﻳﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از بتن رﻳﺰی و ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺘﻦ، ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در آﻣﺪه و  …ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎرﻫﺎی وارده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ، ﺑﺎد، زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، در ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮاد ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ پلی استایرن ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﻮﻧﺪه ﻛﻨﺪﺳﻮز ﻳﺎ ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦ رﻳﺰی ﻗﺮار داد.

اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻠﻮﻛﻬﺎی ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ: 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﺰاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

۱-اتصال دیوارهای غیرباربر حاصله به سیستم سازه­ای باید مطابق بندهای ۲-۸ و ۲-۱۲ استاندارد ۲۸۰۰ ایران به نحوی باشد که ضمن تأمین پایداری آنها در برابر بارهای وارده، از اندرکنش آنها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری شود.

۲-کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر حاصله در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار، مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام شود.

۳- کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر خارجی حاصله در مقابل بارباد مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان بارهای وارد بر ساختمان انجام شود.

 ۴-کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر حاصله در مقابل نیروهای ضربه­ای مطابق استاندارد.

 ۵-حداکثر ارتفاع خالص مجاز دیوارهای غیرباربر حاصله ۲/۳ متر می باشد.

 ۶-در این محصول ضروری است تا مشخصات، الزامات و جزئیات اجرایی مندرج در تأییدیه فنی اروپائی ETA 08/0023 رعایت شود.

 ۷-رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت ساختمانها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.

 ۸-صدابندی هوابرد جداکننده­های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمانمی­بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان عایق­ بندی و تنظیم صدا تأمین شود.

 ۹-الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت شود.

 ۱۰-کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه­ای از حیث دوام، زیست محیطی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین­نامه­های ملی یامعتبر بین­المللی شناخته شده و مورد تأیید، بکار گرفته شوند.

۱۱- اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

منابع:
۱- گرداوری و تالیف سایت civiltech.ir
۲- www.bhrc.ac.ir
۳- www.sid.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *