فناوری ساختمانهای پیش ساخته بتنی R-PC

۱- ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ:

  در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ،  ﻗﺎب ﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ، از ﺳـﺘﻮن های پیش ساخته دارای نشیمن کربل (corbel)، ﺳﻘﻒ  ﻫﺎیﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ با هسته تو خالی (hollow core) و تیر های نیمه پیش ساخته که در کارخانه تولید می شوند، تشکیل شده است. قطعات پیش ساخته ستون  و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻴﺮ و ﺳﻘﻒ، ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﻲ ﺑـﺘﻦ ﻣﺴـﻠﺢ ﻧﻴـﺰ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اند، به ﺻﻮرت ﺑﺘﻦ درﺟﺎ اﺟﺮا  ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎم اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ به ﻳﻚ دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ، همچنین اﺗﺼﺎل سقف ﻫـﺎی ﭘـﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ،  ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺟﺎ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑـﺘﻦ رﻳـﺰی ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ. اﺗﺼـﺎﻻت ﺳﺎده ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻗﺎب، اﺗﺼﺎل ستون ها ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮده و همچنین اتصال ﻣﺤـﻞ وﺻـﻠﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ اﺟﺮا می ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺎرﻫـﺎی ﺛﻘﻠـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺎب های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎده ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺳﻘﻒ و دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ درﺟﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. شکل ۱ نمونه ای از ﻳﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟـﺮا ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته با دیوار برشی بتن مسلح درجا

شکل ۱ قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته با دیوار برشی بتن مسلح درجا

 استفاده از این سیستم سازه ای به عنوان قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته به همراه دیوار برشی بتن مسلح متوسط درجا، در کلیه پهنه های لرزه خیزی کشور مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران مجاز می باشد. استفاده از این سیستم به صورت قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته به همراه دیوار برشی بتن مسلح معمولی، فقط در مناطق با پهنه بندی لرزه خیزی کم و متوسط کشور مجاز است.

۲- معرفی اجزای تشکیل دهنده:

اجزای اصلی تشکیل دهنده این سیستم عبارتند از:

۱-۲ فونداسیون درجا

۲-۲ ستون پیش ساخته

۳-۲ تیر نیمه پیش ساخته
۴-۲ سقف های نیمه پیش ساخته از نوع Hollow core
۵-۲ دیوارهای برشی درجا
۶-۲ اتصالات
در واقع اجزای تشکیل دهنده این سیستم ساز های را می توان به چهار دسته اصلی اعضای بتن مسلح پیش ساخته، اعضای بتن مسلح نیمه پیش ساخته، اعضای بتن مسلح درجا و اتصالات تقسیم بندی نمود.

– اعضای بتن مسلح پیش ساخته
اعضای بتن مسلح پیش ساخته شامل ستون های بتن مسلح پیش ساخته با نشیمن های کربل بوده و با طول حداکثر ۱۲ متر اجرا می شوند (شکل ۲). بدیهی است برای احداث ساختمان با ارتفاع بیش تر، طراحی و اجرای وصله ستون ها بر اساس ضوابط استاندارد PCI الزامی است.

– اعضای بتن مسلح نیمه پیش ساخته
اعضای بتن مسلح نیمه پیش ساخته شامل تیرها و سقفهای سوراخدار بوده و همان گونه که در شکل های ۳ و ۴ ملاحظه می شود، قسمت تحتانی این اعضاء به صورت پیش ساخته در کارخانه ساخته می شوند.
اعضای بتن مسلح درجا-
اعضای بتن مسلح درجا شامل دیوارهای برشی و شالوده بتن مسلح می باشند (شکل های ۱ و ۵). هم چنین قسمت فوقانی تیر یا سقف های سوراخدار، اتصال پانل های سقف سوراخدار به یکدیگر و به تیرها، به صورت بتن درجا در محل کارگاه اجرا می شوند.

ستون های بتن مسلح پیش ساخته دارای نشیمن کربل

شکل ۲ ستون های بتن مسلح پیش ساخته دارای نشیمن کربل

– اتصالات تر
اتصالاتی که با تعبیه قلاب های برش گیر و میلگرد گذاری لازم به صورت بتن درجا اجرا می شوند.
– اتصالات خشک
اتصالاتی که عمدتا جوشی یا پیچ و مهره ای بوده و در محل اتصال تیر نیمه پیش ساخته به ستون پیش ساخته، وصله ستون ها و هم چنین اتصال پای ستون پیش ساخته مورد استفاده قرار می گیرند.

تیر بتن مسلح نیمه پیش ساخته

شکل ۳ تیر بتن مسلح نیمه پیش ساخته

سقف بتن مسلح نیمه پیش ساخته سوراخدار

شکل ۴ سقف بتن مسلح نیمه پیش ساخته سوراخدار

اجرای شالوده بتن مسلح درجا

شکل ۵ اجرای شالوده بتن مسلح درجا

– ملات گروت
ملات غیر قابل انقباضی که اختلاط آن در محل کارگاه صورت گرفته و از مقاومت بالایی برخوردار است.
– مواد افزودنی
موادی هستند که غیر از مواد اصلی مانند سیمان، آب و مصالح سنگی، کمی قبل از اختلاط یا در حین اختلاط به بتن افزوده می شوند و یک یا چند ویژگی بتن تازه یا سخت شده را تغییر می دهند.
– مواد جایگزین سیمان
موادی شامل پوزولان ها و مواد شبه سیمانی هستند که به منظور تامین یک یا چند خاصیت نظیر کاهش مصرف سیمان، افزایش مقاومت بتن و افزایش پایایی بتن، به کار می روند.
– پوشش های اپوکسی
رنگ های دو ترکیبی که برای محافظت از میلگرد های مسلح و مواضع جوشکاری شده در مقابل خوردگی، مورد استفاده قرار می گیرند.
– مواد درزبندی
موادی که برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، هوا، حرارت، گرد و غبار به داخل اتصال، مورد استفاده قرار می گیرند.

برای گذاشتن مطالب بیش تر در این پست لطفا نظر بدین!

منابع:
۱- گرداوری و تالیف سایت civiltech.ir
۲- www.bhrc.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *